Štatút súťaže

 1. “Vyhraj sadu dresov a ďalšie ceny pre svoj klub vo vlastnom dizajne ”(ďalej len „Štatút“)Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
  1. Organizátor Súťaže(ďalej len „Organizátor“)
   Obchodné meno: 3b, s.r.o.
   Sídlo: Sabinovská 151, 080 01 Prešov
   IČO: 36513148
   DIČ: 2022123961
   Zapísaný v registri: februára 2006, Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.17021/P
  2. Termín konania súťaže
   Súťaž sa uskutoční v období od 03.03.2019do 13.03.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
  3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

  Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

  Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

  1. Podmienky účasti v súťaži
   Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky súťaže, ktoré sú uvedené na sociálnej sieti Facebook – na profile FORFAN a 3b.
  1. Výhra
   Výhrou v súťaži je:
  1.      1. cena –  sada 15 dresov s krátkym rukávom vo vlastnom dizajn
  2.      2. cena – zľava 45% na sadu dresov (15ks) vo vlastnom dizajne
  3.      3. cena – 15 minidresov s vešiačikom a 3 vlajočky vo vlastnom dizajne

  Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov, ktorý splnia všetky podmienky súťaže.

  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnej sieti Facebook – na profile Forfan a 3b v novom príspevku. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok a výhra prepadá.

  1. Spôsob odovzdania výhry

  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

  Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje poskytnuté súťažiacim. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim poskytnuté nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na poskytnuté kontaktné údaje súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.

  1. Ochrana osobných údajov

  Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu a za podmienok definovaných v tomto štatúte súťaže a za podmienok definovaných v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako “zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom realizácie súťaže, žrebovania výhercov súťaže a odovzdania výhry výhercovi. Cieľom súťaže je propagácia organizátora. Osobné údaje, ktoré sa od súťažiaceho vyžadujú, je súťažiaci povinný poskytnúť ako podmienku v prípade udelenia výhry a jej prevzatia. Právnym základom spracovania osobných údajov súťažiaceho pre účely realizácie súťaže, žrebovania výhercov a odovzdania výhry výhercovi je ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň súťažiaci dáva organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho osobných údajov pre dané účely v zmysle tohto štatútu. V prípade výhry udeľuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi súhlas na vyhotovenie fotografií, obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov jej osoby spojených s procesom odovzdania výhry (ďalej aj len ako „záznamy“). Záznamy z procesu odovzdania výhry výhercovi (pokiaľ boli vyhotovené) a osobné údaje poskytnuté dotknutou osobu v zmysle tohto štatútu v rozsahu: meno, priezvisko, príp. osobný profil na sociálnej sieti Facebook budú v prípade výhry v súťaži zverejnené na na sociálnej sieti Facebooku – profil Forfan a 3b a to počas 5 rokov od skončenia súťaže, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

  1. Poučenie o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

  V prípade, ak zo strany Súťažiaceho nebudú Organizátorovi poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa pre zaslanie výhry, bude zo súťaže vyradený

  1. Osobitné ustanovenia

  Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Organizátor si vyhradzuje  pre prípad podozrenia  z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre  prípad získavania  výhier v rozpore so  všeobecnými  a osobitnými podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod  súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť, či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.3b.sk. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

  1. Záverečné ustanovenia

  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

  V Prešove, dňa 03.03.2020